dsu-svnaumohridski.edu.mk | ДСУ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈА И ОБРАЗОВАНИЕ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ” – СКОПЈЕ
14869
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14869,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive
Ученички дом

Ученички дом

Во рамките на училиштето функционира и ученички дом, наменет за престој и исхрана на учениците од другите општини, кои учат во нашето училиште. Домот располага со 20 соби од по 2-4 легла, бањи, перална, кујна, трпезарија и занимална.
Визија

Визија

Создавање на ефективно училиште со современа и актуелна училишна култура, со солидна организација за реализирање на наставата; училиште со здрава училишна клима во која секој ученик ќе може да ја совлада програмата според неговите можности и способности.

Мисија

Мисија

Нашето училиште се стреми со ангажиран однос, поуспешно да ги реализира поставените стратешко-развојни цели, со интенција да изгради сопствена парадигма на “ефективно училиште” и нa современа воспитно-образовна институција во која ќе се имплементираат реформите на средното стручно образование.

ИСТОРИЈАТ НА УЧИЛИШТЕТО

 

 

Четириесетипетгодишната работа на институцијата која денес се вика Државно средно училиште за рехабилитација и образование „Св.Наум Охридски”, заслужува посебен осврт.

Во незапирливиот развој, ДСУ „Св.Наум Охридски” трпи неколку промени на сопствениот статус и назив и континуирано го гради својот углед на успешна воспитно-образовна институција достојна за почит.

Хронолошки, постоењето и работата на ДСУ „Св. Наум Охридски” се дели на два периоди: од основањето до 1982 година и од 1982 година до денес.

Училиштето официјално започна со работа во далечната 1966 година како Центар за професионална рехабилитација на инвалидизирани лица – Скопје. До 1970 година, наставата се одвивала во помошни монтажни бараки, но потоа е изграден постојниот објект со ученички дом и модерно опремени работилници. По оваа година, на стручно оспособување започнаа да се примаат и ученици со посебни образовни потреби.

Со промените во Законот за пензиско и инвалидско осигурување и Законот за средно образование, престанува да важи Правилникот за стручно оспособување на инвалиди по пат на професионална рехабилитација, поради што од учебната 1982/83 година Центарот е верифициран како училиште за стручно оспособување на ученици со посебни образовни потреби под називот Центар за рехабилитација и образование „Македонија” – Скопје.

Од 01.01.1994 година Центарот е преименуван во Центар за рехабилитација и образование „Св.Наум Охридски” – Скопје, кое име го носи до денес.

УЧИЛИШТЕТО ДЕНЕС

 

 

ДСУ за рехабилитација и образование „Св.Наум Охридски“ нуди можност за стручно и работно оспособување и образование за ученици со посебни образовни потреби. Овие ученици по завршувањето на основното образование можат образовно да се надоградуваат согласно индивидуалниот развој и специфичноста на нивните можности, способности и желби.

Во училиштето денес работат 45 наставници, воспитувачи и стручни работници кои со својата стручност и посветеност кон наставниот позив, постигнуваат проширување на знаењата и зајакнување на културните, хигиенските и карактерните навики и особини на учениците, а со тоа одговараат и на поставените воспитно-образовни задачи и барања во училиштето.

Постојат 6 образовни профили (струки), кои се поделени во 9 занимања. По завршувањето на средното образование, учениците се стекнуваат со Уверение за стручно оспособување.

Наставата во училиштето се одржува во модерни и технички оспособени училници за едукација преку теоретска и практична настава.

Во училиштето се едуцирале 3836 ученици од самото формирање во 1966 година до денес.